INFOLINIA +48 22 2441250
Bezpłatna wysyłka i zwroty
30 dni na zwrot towaru
 
 
Warenkorb (0)0,00 €
 
 
 
Bezpłatna wysyłka i zwroty
30 dni na zwrot towaru
 

 
 
 

Regulamin

 
Home  > Regulamin
Regulamin
 

§1 Zakres obowiązywania

(1) Do umów o sprzedaż i dostawę rzeczy ruchomych (zwanych dalej „towarem“ ) zawieranych pomiędzy Państwem jako Kupującym a nami, spółką Edeloptics GmbH, Nobistor 16, 22767 Hamburg, znajdują zastosowanie wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH“) w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy. Ogólne warunki handlowe stosowane przez Kupującego i różniące się od niniejszych OWH nie obowiązują, chyba że wyraźnie je zaakceptujemy.
(2) Niniejsze OWH obowiązują tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Konsumentem w rozumieniu § 13 BGB jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który nie może być zaliczony ani do jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

§2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym, prospektach, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych, jak również w naszym sklepie tradycyjnym w Hamburgu/Niemcy, nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (tzw. invitatio ad offerendum).
(2) Kliknięcie przycisku "Kupuję" podczas zamawiania w naszym sklepie internetowym oznacza złożenie wiążącego zamówienia towarów znajdujących się w koszyku Kupującego. Niezwłocznie po nadejściu do nas zamówienia wysyłamy Kupującemu potwierdzenie e-mailowe (potwierdzenie nadejścia zamówienia). Potwierdzenie nadejścia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu przez nas złożonego zamówienia internetowego poprzez wysłanie osobnego e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia lub poprzez wysłanie Kupującemu towaru w ciągu pięciu dni.
(3) Tekst umowy zapisujemy, a dane dotyczące zamówienia wysyłamy Kupującemu e-mailem. Niniejsze OWH w dowolnej chwili można znaleźć tutaj.
Starsze zamówienia Kupujący może przeglądać na swoim internetowym koncie klienta.

§3 Ceny

(1) Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Wysokość obciążających Kupującego Koszty wysyłki znajduje się w tabeli kosztów dostawy.
(2) Obowiązują koszty dostawy aktualne w dniu zamówienia towaru, w wybranej przez Kupującego walucie. Przy wysyłce do krajów należących do Unii Europejskiej do cen należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej podatku VAT nie dolicza się. Kupujący jest jednak zobowiązany do zapłacenia ewentualnego podatku obrotowego od importu oraz innych ceł pobieranych w kraju, do którego wysyłamy towar na jego żądanie. W przypadku wysyłki do Szwajcarii bierzemy na siebie ewentualny podatek obrotowy od importu oraz wszelkie cła, zatem Kupujący nie ponosi żadnych kosztów poza ceną towaru wyrażoną w walucie kraju dostawy, powiększoną o Koszty wysyłki.

§4 Sposoby płatności, dostawa, wysyłka

(1) O ile z następujących ustępów 2–4 nie wynika nic innego, pełna cena sprzedaży staje się wymagalna natychmiast
z chwilą zawarcia umowy.
(2) Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności:
  • Karta kredytowa Obecnie akceptujemy następujące karty kredytowe: Visa, Mastercard, American Express. Przy płatności kartą Państwa konto zostanie obciążone w chwili wysłania towaru.
  • Paypal (więcej informacji na temat płatności przez Paypal znajdą Państwo na www.paypal.de),
  • Płatność z góry (Płatność z góry jest wymagalna w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia przez nas zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana na naszym rachunku bankowym najpóźniej w ciągu 21 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane)
  • Płatność za pobraniem (Opłata za pobranie pocztowe 19,90 zł)


(3) Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności, za pobraniem lub o ile wybrany przez Kupującego dostawca usług płatniczych potwierdzi nam wzięcie na siebie ryzyka.
(4) O ile strony nie umówiły się inaczej w sposób wyraźny, sposób wysyłki, rodzaj transportu i przewoźnika wybieramy według własnego uznania.
(5) Niezwłocznie powiadamiany Kupującego o ewentualnym opóźnieniu dostawy.

§5 Potrącenie, prawo do zatrzymania

Kupujący może dokonywać potrącenia wyłącznie z roszczeniami wzajemnymi bezspornymi lub takimi, których istnienie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem. Kupujący może dochodzić prawa zatrzymania tylko w przypadku, gdy przysługujące mu roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku prawnego.

§6 Prawo do zwrotu towaru

W przypadku zamówienia towaru w naszym sklepie internetowym, Kupującemu przysługuje następujące prawo do zwrotu towaru:
Pouczenie o prawie zwrotu towaru:

Prawo zwrotu towaru
Klient może zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 30 dni poprzez odesłanie towaru. Termin rozpoczyna się od dnia otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail), jednak dopiero po otrzymaniu towaru przez odbiorcę (w przypadku wielokrotnej dostawy towarów tego samego rodzaju – po otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej) i po spełnieniu przez nas obowiązku udzielenia informacji zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego (EGBGB) oraz naszych obowiązków zgodnie z § 312g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w związku z art. 246 § 3 EGBGB. Klient może żądać odbioru towaru u siebie tylko w przypadku towarów, których nie można wysłać w paczce (np. towary wielkogabarytowe). Żądanie takie musi mieć formę pisemnego wniosku. Dla zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru lub wysłanie wniosku o odbiór towaru przed jego upływem. W każdym wypadku koszty i ryzyko wysyłki zwrotnej ponosi Edeloptics. Zwroty oraz wnioski o odbiór towaru prosimy wysyłać na adres:

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Niemcy
Faks: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.pl


W przypadku złożenia wniosku o odbiór towaru, towar zostanie odebrany pod adresem Klienta.

Skutki zwrotu towaru

W przypadku skutecznego zwrotu towaru obie strony są zobowiązane zwrócić sobie wzajemnie otrzymane świadczenia oraz ewentualnie osiągnięte korzyści. Jeśli towar ulegnie pogorszeniu lub jeśli osiągnięte korzyści (np. korzyści uzyskane z używania rzeczy) w całości lub częściowo nie mogą zostać zwrócone, lub mogą zostać zwrócone tylko w stanie pogorszonym, Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Za pogorszenie stanu rzeczy i osiągnięte korzyści Klient jest zobowiązany do odszkodowania, o ile korzyści lub pogorszenie wynikają z obchodzenia się z rzeczą, które wybiega poza sprawdzenie właściwości i funkcjonowania rzeczy. Przez „sprawdzenie właściwości i funkcjonowania” rozumie się sprawdzenie i wypróbowanie danego towaru, tak jak jest to możliwe i jest w zwyczaju w sklepie. Zobowiązanie do zwrotu płatności musi zostać uregulowane w ciągu 30 dni. Termin ten jest liczony dla Klienta od momentu wysłania towaru lub wniosku o odbiór towaru, a dla nas – od momentu otrzymania towaru lub wniosku.

Transakcje finansowane z kredytu

Jeśli Klient finansuje niniejszą umowę z kredytu, to w przypadku skorzystania z prawa do zwrotu towaru przestaje go obowiązywać również umowa o kredyt, o ile obie umowy stanowią jedną transakcję handlową. Taka sytuacja mam miejsce w szczególności wtedy, gdy firma Edeloptics w stosunku do Klienta jest równocześnie kredytodawcą, lub gdy kredytodawca Klienta w przypadku tej umowy kredytowej korzystał z pomocy firmy Edeloptics. Jeśli środki z kredytu wpłyną na konto firmy Edeloptics przed przyjęciem odstąpienia od umowy lub otrzymaniem zwrotu towaru, kredytodawca w stosunku do Klienta wstąpi w prawa i obowiązki firmy Edeloptics wynikające z odstąpienia od finansowanej umowy lub zwrotu towaru. W celu uniknięcia nadmiernego związania umową Klient może skorzystać z prawa zwrotu towaru oraz – jeśli przysługuje mu takie prawo – wypowiedzieć umowę o kredyt.

Koniec pouczenia o prawie zwrotu towaru


§7 Wyłączenie prawa do zwrotu towaru

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy sprzedaży na odległość towarów wykonanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb indywidualnych.

§8 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do momentu zapłaty przez Kupującego pełnej ceny sprzedaży.

§9 Rękojmia, gwarancja

(1) Okres rękojmi wynosi dwa lata. Okres rękojmi zaczyna biec z chwilą dostarczenia towaru do Kupującego.
Rękojmia nie obejmuje elementów zużywających się podczas normalnej eksploatacji.
(2) Rękojmia nie obejmuje szkód i usterek spowodowanych przez Kupującego w wyniku nieprawidłowego używania, przechowywania lub obsługi, a także wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z produktem. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów usunięcia wad we własnym zakresie, jeśli Kupujący nie zażądał wcześniej od nas dokonania naprawy w rozsądnym terminie i termin ten nie upłynął bezskutecznie.

§10 Postanowienia końcowe

(1) We wszelkich kwestiach spornych obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
(2) Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym Kupujący może wybrać język [VERTRAGSSPRACHEN] jako język umowy. Przy zakupie towaru w naszym sklepie tradycyjnym w Hamburgu/Niemcy językiem umowy jest język niemiecki.
(3) Jeśli Kupujący nie podlega ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech lub po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania z Niemiec za granicę, lub jeśli w dniu wytoczenia powództwa jego miejsce zamieszkania jest nieznane, sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów związanych z niniejszą umową jest sąd w Hamburgu/Niemcy.

Stan 28.8.2012

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Niemcy


Numer telefonu: +48 22 2441250
Numer faksu: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.pl
Internet: www.edel-optics.pl


Dyrektor: Dennis Martens

Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Hamburg
Numer w rejestrze: HRB 108926
Numer identyfikacji podatkowej: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Potrzebują Państwo pomocy?
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
+48 22 2441250
Pon-Pt 10-19
So.10-15
 
 
Metody płatności
cic
Karta kredytowa
paypal
Paypal
wire
Płatność z góry
cod
Pobranie pocztowe
 
Nasz sklep
 
VIDEO TUTORIALS